صلح پرواز میانمار نیروی هوایی روز چهارشنبه

صلح: پرواز میانمار نیروی هوایی روز چهارشنبه نیروی دریایی اخبار حوادث

گت بلاگز بازار خودرو تولید کامیون زیاد کردن یافت

تولید انواع کامیون در ماموت ولی صعودی بوده و با رشد ۱۴.۶ درصدی از ۴۸ دستگاه در خرداد ماه ۱۳۹۵ به ۵۵ دستگاه زیاد کردن یافت. 

تولید کامیون زیاد کردن یافت

تولید کامیون زیاد کردن یافت

عبارات مهم : انواع

تولید انواع کامیون در ماموت ولی صعودی بوده و با رشد ۱۴.۶ درصدی از ۴۸ دستگاه در خرداد ماه ۱۳۹۵ به ۵۵ دستگاه زیاد کردن یافت.

خرداد ماه امسال تولید انواع کامیون به طور میانگین ۴.۳ درصد زیاد کردن یافت.

تولید کامیون زیاد کردن یافت

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید انواع کامیون از ۹۴۵ دستگاه در خرداد ماه سال گذشته به ۹۸۶ دستگاه زیاد کردن یافت. تولید این محصول در زامیاد زیاد کردن یافته و از صفر دستگاه در خرداد ماه ۱۳۹۵ به ۱۶ دستگاه رسید.

تولید انواع کامیون در سایپا دیزل نیز با رشد ۱۴۳.۲ درصدی همراه بوده و از ۱۳۹ دستگاه در خرداد ماه سال گذشته به ۳۳۸ دستگاه زیاد کردن یافت. تولید این محصول در کاریزان ماشین ولی متوقف شده است و از ۴۷ دستگاه در خرداد ماه ۱۳۹۵ به صفر رسید.

تولید انواع کامیون در ماموت ولی صعودی بوده و با رشد ۱۴.۶ درصدی از ۴۸ دستگاه در خرداد ماه ۱۳۹۵ به ۵۵ دستگاه زیاد کردن یافت. 

خرداد ماه امسال تولید انواع کامیون در گروه بهمن ۱۸.۹ درصد زیاد کردن یافته و از ۳۵۵ دستگاه در خرداد ماه سال گذشته به ۴۲۲ دستگاه زیاد کردن یافت. تولید انواع کامیون در آذهایتکس نیز با رشد ۹.۱ درصدی همراه بوده و از ۱۱ دستگاه در خرداد ماه ۱۳۹۵ به ۱۲ دستگاه رسید.

اما تولید این محصول در تیراژه دیزل با افت ۲۵ درصدی همراه بوده و از ۱۶ دستگاه در خرداد ماه سال گذشته به ۱۲ دستگاه کم کردن یافت.

تولید انواع کامیون در ماموت ولی صعودی بوده و با رشد ۱۴.۶ درصدی از ۴۸ دستگاه در خرداد ماه ۱۳۹۵ به ۵۵ دستگاه زیاد کردن یافت.

تولید کامیون زیاد کردن یافت

در این مدت تولید انواع کامیون در کشور عزیزمان ایران ماشین دیزل با کم کردن ۹۶.۷ درصدی همراه بوده و از ۹۱ دستگاه در خرداد ماه سال گذشته به ۳ دستگاه رسید. تولید این محصول در رخش ماشین دیزل نیز متوقف شده است و از ۸۸ دستگاه در خرداد ماه ۱۳۹۵ به صفر کم کردن یافت.

تولید انواع کامیون در سروش دیزل مبنا نیز نزولی بوده و با کم کردن ۱.۵ درصدی از ۱۳۰ دستگاه در خرداد ماه سال گذشته به ۱۲۸ دستگاه رسید.

تولید انواع کامیون در ماموت ولی صعودی بوده و با رشد ۱۴.۶ درصدی از ۴۸ دستگاه در خرداد ماه ۱۳۹۵ به ۵۵ دستگاه زیاد کردن یافت. 

واژه های کلیدی: انواع | ماشین | محصول | همراه | دستگاه | کامیون | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs